Navigatie

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”)

Laatst bijgewerkt: 29 april 2022

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u de software installeert. Installeer of gebruik de software niet voordat u alle licentievoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Deze EULA is een juridisch bindende overeenkomst tussen u, de eindgebruiker van de licentiehouder (“Eindgebruiker”) en imyPass, de ontwikkelaar van de software (“imyPass”), die het gebruik van imyPass-producten (de “Software”) regelt. Door de Software te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA.

VERLENING VAN LICENTIE

imyPass, als licentiegever, verleent u, de licentiehouder, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bijbehorende imyPass-software te downloaden en/of te installeren op één afzonderlijke computer, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik (tenzij u een commerciële licentie hebt) in overeenstemming met de voorwaarden in deze licentie.

U mag de Software niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar het door meerdere apparaten tegelijkertijd kan worden gebruikt, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst ten minste een MULTI-USER-licentie van imyPass hebt gekocht . Het delen van deze Software met andere personen, of het toestaan van andere personen om de inhoud van deze Software te bekijken, is in strijd met deze licentie.

AUTEURSRECHTEN

De software is eigendom van imyPass en wordt beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtverdragen. Alle titels en auteursrechten in en op de software, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die in de software zijn opgenomen . U mag geen eigendomskennisgevingen, labels of markeringen van de Software verwijderen of verbergen.

BEPERKINGEN

Het is u niet toegestaan, en u mag anderen ook niet toestaan om (a) reverse-engineering, decompilatie, decodering, decodering, demontage of op welke manier dan ook broncode af te leiden van de objectcodegedeelten van de Software, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit is uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking; (b) het wijzigen, distribueren of creëren van afgeleide werken van de Software; (c) de Software kopiëren (anders dan één reservekopie), distribueren, openbaar weergeven, verzenden, verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren.

BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

- COVER-CD

De reproductie en distributie van imyPass-software (alleen proefversie) op verschillende COVER-cd's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften, is toegestaan. Er moet echter een kopie van het tijdschrift met cd naar imyPass Software worden gestuurd.

- TERMIJN & BEINDIGING

Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Bij beëindiging kunt u deze op elk moment beëindigen door de Software, samen met alle kopieën daarvan, te vernietigen. De licentie wordt automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan een van de hierin beschreven beperkingen, voorwaarden of verplichtingen.

GARANTIEDISCLAIMER

imyPass wijst uitdrukkelijk elke garantie voor de Software af. De Software en alle gerelateerde documentatie wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van de Software blijft bij u.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard door de wet of een gerechtelijke beslissing, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht alsof een dergelijke bepaling geen deel uitmaakt.

DIVERSEN

1. imyPass staat u niet toe onze software te gebruiken om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u onze Software gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en/of gebruik de SoftwareT.

2.De uiteindelijke interpretatie wordt aan onze discretie overgelaten. Als u vragen heeft over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met imyPass, schrijf dan naar: support@imypass.com.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ImyPass of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik dit imyPass-product, zelfs als imyPass op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.