Navigace

Licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“)

Poslední aktualizace: 29. dubna 2022

Před instalací softwaru si pečlivě přečtěte následující podmínky. Neinstalujte ani nepoužívejte software, dokud si nepřečtete a nepřijmete všechny licenční podmínky.

Tato EULA je právně závaznou smlouvou mezi vámi, koncovým uživatelem nabyvatelem licence („koncový uživatel“) a společností imyPass, vývojářem softwaru („imyPass“), upravující používání produktů imyPass („software“). Používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA.

UDĚLENÍ LICENCE

imyPass jako poskytovatel licence uděluje vám, držiteli licence, nevýhradní a nepřenosné právo stáhnout a/nebo nainstalovat doprovodný software imyPass na jeden samostatný počítač výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití (pokud nemáte komerční licenci) v souladu s podmínkami obsaženými v této licenci.

Nesmíte distribuovat nebo zpřístupňovat Software přes síť, kde by jej mohlo používat více zařízení současně, ani jakkoli poskytovat Software více uživatelům, pokud jste si nejprve nezakoupili alespoň MULTIUŽIVATELSKOU licenci od společnosti imyPass. . Sdílení tohoto Softwaru s jinými osobami nebo umožnění jiným osobám prohlížet si obsah tohoto Softwaru je v rozporu s touto licencí.

AUTORSKÁ PRÁVA

Software je majetkem společnosti imyPass a je chráněn autorským zákonem a mezinárodními smlouvami o autorských právech. Veškerý nárok a autorská práva k Softwaru, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli obrázků, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby a textu začleněných do Softwaru . Nesmíte odstraňovat ani skrývat žádné vlastnické poznámky, štítky nebo značky ze Softwaru.

OMEZENÍ

Nesmíte a nesmíte povolit ostatním, aby (a) zpětně analyzovali, dekompilovali, dekódovali, dešifrovali, rozebírali nebo jakýmkoli způsobem odvozovali zdrojový kód z částí objektového kódu Softwaru, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém taková činnost je výslovně povoleno platnými zákony bez ohledu na toto omezení; (b) upravovat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla Softwaru; (c) kopírovat (kromě jedné záložní kopie), distribuovat, veřejně zobrazovat, přenášet, prodávat, pronajímat, pronajímat nebo jinak využívat Software.

POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

- COVER CD

Reprodukce a distribuce softwaru imyPass (pouze zkušební kopie) na různých COVER CD vydávaných přidruženými časopisy je povolena. Kopii časopisu s CD je však nutné zaslat společnosti imyPass Software.

- TERMÍN A UKONČENÍ

Tato licence je platná až do ukončení. Při ukončení jej můžete kdykoli ukončit zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi. Licence bude automaticky ukončena, pokud nesplníte jakékoli z omezení, podmínek nebo povinností zde popsaných.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

imyPass výslovně odmítá jakoukoli záruku na software. Software a jakákoli související dokumentace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Veškeré riziko vyplývající z používání nebo výkonu Softwaru zůstává na vás.

ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy bude na základě zákona nebo soudního rozhodnutí určeno jako neplatné nebo neplatné, zbytek této smlouvy zůstane v platnosti, jako by takové ustanovení nebylo součástí.

SMÍŠENÝ

1. imyPass vám nedovoluje používat náš software k ničemu, co porušuje místní zákony. Pokud použijete náš software k nezákonné činnosti, následný výsledek bude na vaši vlastní odpovědnost. Pokud s touto položkou nesouhlasíte, neinstalujte a/nebo nepoužívejte SoftwareT.

2. Konečný výklad je ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo chcete-li z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost imyPass, napište na podpora@imypass.com.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost imyPass ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ušlý zisk z podnikání, přerušení podnikání, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli jinou finanční ztrátu) vyplývající z použití nebo neschopnosti používejte tento produkt imyPass, i když byl imyPass upozorněn na možnost takového poškození.