Nawigacja

Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”)

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2022

Przed zainstalowaniem oprogramowania prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Nie instaluj ani nie używaj oprogramowania, dopóki nie przeczytasz i nie zaakceptujesz wszystkich warunków licencji.

Niniejsza umowa EULA jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem końcowym licencjobiorcy („Użytkownikiem końcowym”) a imyPass, twórcą oprogramowania („imyPass”), regulującą korzystanie z produktów imyPass („Oprogramowanie”). Korzystając z Oprogramowania, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej umowy EULA.

UDZIELANIE LICENCJI

imyPass, jako licencjodawca, przyznaje licencjobiorcy niewyłączne i niezbywalne prawo do pobierania i/lub instalowania towarzyszącego oprogramowania imyPass na jednym oddzielnym komputerze wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego (chyba że posiadasz licencję komercyjną) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej licencji.

Nie możesz rozpowszechniać ani udostępniać Oprogramowania w sieci, w której może być używane przez wiele urządzeń jednocześnie, ani w żaden sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że najpierw zakupiłeś co najmniej licencję MULTI-USER od imyPass . Udostępnianie tego Oprogramowania innym osobom lub umożliwienie innym osobom przeglądania zawartości tego Oprogramowania stanowi naruszenie niniejszej licencji.

PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie jest własnością imyPass i jest chronione prawem autorskim i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Wszystkie tytuły i prawa autorskie do Oprogramowania, w tym między innymi obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, audio, muzyka i tekst włączone do Oprogramowania . Użytkownik nie może usuwać ani ukrywać żadnych informacji o prawach własności, etykiet ani znaków z Oprogramowania.

OGRANICZENIA

Użytkownik nie może (a) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dekodować, deszyfrować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób uzyskiwać kodu źródłowego z części kodu wynikowego Oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest wyraźnie dozwolony przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia; (b) modyfikować, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania; (c) kopiować (z wyjątkiem jednej kopii zapasowej), rozpowszechniać, publicznie wyświetlać, transmitować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania.

OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ

- OKŁADKA CD

Dozwolone jest powielanie i dystrybucja oprogramowania imyPass (tylko kopia próbna) na różnych płytach CD COVER publikowanych przez powiązane czasopisma. Jednak kopia magazynu z płytą CD jest wymagana do przesłania do oprogramowania imyPass.

- TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsza Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Po rozwiązaniu możesz je rozwiązać w dowolnym momencie, niszcząc Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami. Licencja wygasa automatycznie, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z ograniczeń, warunków lub obowiązków opisanych w niniejszym dokumencie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

imyPass wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji na Oprogramowanie. Oprogramowanie i wszelka powiązana dokumentacja są dostarczane „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub wydajności Oprogramowania pozostaje po stronie Użytkownika.

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieważne na mocy ustawy lub orzeczenia sądowego, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w mocy, tak jakby takie postanowienie nie było częścią.

RÓŻNE

1. imyPass nie zezwala na wykorzystywanie naszego Oprogramowania do jakichkolwiek działań naruszających lokalne prawo. Jeśli korzystasz z naszego Oprogramowania w celu dokonania nielegalnej działalności, wynikający z tego wynik będzie na Twoją własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym elementem, nie instaluj i/lub nie używaj oprogramowania.

2. Ostateczna interpretacja pozostawiamy do naszego uznania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej umowy EULA lub chcesz skontaktować się z imyPass z jakiegokolwiek powodu, napisz na adres support@imypass.com.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku imyPass ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę zysków biznesowych, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne) wynikające z korzystania lub niemożności używać tego produktu imyPass, nawet jeśli imyPass został poinformowany o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.