dẫn đường

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (“EULA”)

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 4 năm 2022

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi cài đặt phần mềm. Không cài đặt hoặc sử dụng phần mềm cho đến khi bạn đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản cấp phép.

EULA này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn, người dùng cuối được cấp phép (“Người dùng cuối”) và imyPass, nhà phát triển phần mềm (“imyPass”), điều chỉnh việc sử dụng các sản phẩm imyPass (“Phần mềm”). Bằng cách sử dụng Phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của EULA này.

CẤP GIẤY PHÉP

imyPass, với tư cách là người cấp phép, cấp cho bạn, người được cấp phép, quyền không độc quyền và không thể chuyển nhượng để tải xuống và / hoặc cài đặt Phần mềm imyPass đi kèm trên một máy tính riêng biệt chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn (trừ khi bạn đã có giấy phép thương mại) phù hợp với các điều khoản có trong giấy phép này.

Bạn không được phân phối hoặc cung cấp Phần mềm qua mạng nơi Phần mềm có thể được sử dụng bởi nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc cung cấp Phần mềm cho nhiều người dùng theo bất kỳ cách nào, trừ khi bạn đã mua ít nhất giấy phép MULTI-USER từ imyPass trước bằng bất kỳ cách nào. . Chia sẻ Phần mềm này với các cá nhân khác hoặc cho phép các cá nhân khác xem nội dung của Phần mềm này là vi phạm giấy phép này.

BẢN QUYỀN

Phần mềm thuộc sở hữu của imyPass và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế. . Bạn không được xóa hoặc che giấu bất kỳ thông báo, nhãn hoặc nhãn hiệu độc quyền nào khỏi Phần mềm.

NHỮNG HẠN CHẾ

Bạn không được phép và bạn không được phép người khác (a) đảo ngược thiết kế, dịch ngược, giải mã, giải mã, tháo rời hoặc theo bất kỳ cách nào lấy mã nguồn từ các phần mã đối tượng của Phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng, bất chấp giới hạn này; (b) sửa đổi, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Phần mềm; (c) sao chép (trừ một bản sao lưu), phân phối, hiển thị công khai, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc khai thác Phần mềm theo cách khác.

MÔ TẢ CÁC QUYỀN VÀ GIỚI HẠN KHÁC

- BÌA CD

Cho phép sao chép và phân phối Phần mềm imyPass (chỉ bản dùng thử) trong các CD COVER khác nhau do các tạp chí liên quan xuất bản. Tuy nhiên, một bản sao của tạp chí kèm theo đĩa CD được yêu cầu phải được gửi đến Phần mềm imyPass.

- HẠN & CHẤM DỨT

Giấy phép này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Khi chấm dứt, bạn có thể chấm dứt nó bất kỳ lúc nào bằng cách phá hủy Phần mềm, cùng với tất cả các bản sao của Phần mềm đó. Giấy phép sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ giới hạn, điều kiện hoặc nghĩa vụ nào được mô tả ở đây.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

imyPass từ chối rõ ràng mọi bảo hành đối với Phần mềm. Phần mềm và bất kỳ tài liệu liên quan nào được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý hoặc khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc hiệu suất của Phần mềm vẫn thuộc về bạn.

KHẢ NĂNG LƯU LƯỢNG

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là vô hiệu hoặc vô hiệu theo quyết định của luật pháp hoặc tư pháp, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực như thể điều khoản đó không phải là một phần.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. imyPass không cho phép bạn sử dụng Phần mềm của chúng tôi để làm bất kỳ điều gì vi phạm luật pháp địa phương. Nếu bạn sử dụng Phần mềm của chúng tôi để thực hiện hoạt động bất hợp pháp, kết quả sau đó sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm. Nếu bạn không đồng ý với mục này, vui lòng không cài đặt và / hoặc sử dụng SoftwareT.

2. Việc giải thích cuối cùng là do chúng tôi quyết định. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến EULA này hoặc nếu bạn muốn liên hệ với imyPass vì bất kỳ lý do gì, vui lòng viết thư cho support@imypass.com.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp, imyPass hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ tổn thất tiền tệ nào khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm imyPass này, ngay cả khi imyPass đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.