Navigasi

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (“EULA”)

Kemas kini terakhir: 29 April 2022

Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti sebelum memasang perisian. Jangan pasang atau gunakan perisian sehingga anda membaca dan menerima semua syarat lesen.

EULA ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda, pengguna akhir pemegang lesen (“Pengguna Akhir”) dan imyPass, pembangun perisian (“imyPass”), yang mengawal penggunaan produk imyPass (“Perisian”). Dengan menggunakan Perisian, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat EULA ini.

PEMBERIAN LESEN

imyPass, sebagai pemberi lesen, memberikan kepada anda, pemegang lesen, hak tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk memuat turun dan/atau memasang Perisian imyPass yang disertakan pada satu komputer yang dipisahkan semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda (melainkan anda telah mendapat lesen komersial) mengikut terma yang terkandung dalam lesen ini.

Anda tidak boleh mengedarkan atau menjadikan Perisian tersedia melalui rangkaian di mana ia boleh digunakan oleh berbilang peranti pada masa yang sama, atau dalam apa-apa cara memberikan Perisian kepada berbilang pengguna, melainkan anda telah terlebih dahulu membeli sekurang-kurangnya lesen MULTI-USER daripada imyPass . Berkongsi Perisian ini dengan individu lain, atau membenarkan individu lain melihat kandungan Perisian ini, adalah melanggar lesen ini.

HAK CIPTA

Perisian ini dimiliki oleh imyPass dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian hak cipta antarabangsa. Semua tajuk dan hak cipta dalam dan pada Perisian, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana imej, gambar, animasi, video, audio, muzik dan teks yang digabungkan ke dalam Perisian . Anda tidak boleh mengalih keluar atau menyembunyikan sebarang notis proprietari, label atau tanda daripada Perisian.

SEKATAN

Anda tidak boleh, dan anda tidak boleh membenarkan orang lain untuk (a) kejuruteraan terbalik, menyahkompilasi, menyahkod, menyahsulit, menyahhimpun, atau dalam apa jua cara memperoleh kod sumber daripada bahagian kod objek Perisian, kecuali dan hanya setakat aktiviti tersebut. dibenarkan secara nyata oleh undang-undang yang terpakai walaupun had ini; (b) mengubah suai, mengedar, atau mencipta karya terbitan Perisian; (c) menyalin (selain daripada satu salinan sandaran), mengedar, memaparkan secara terbuka, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau sebaliknya mengeksploitasi Perisian.

HURAIAN HAK DAN HAD LAIN

- CD COVER

Pengeluaran semula dan pengedaran Perisian imyPass (salinan percubaan sahaja) dalam pelbagai CD COVER yang diterbitkan oleh majalah berkaitan dibenarkan. Walau bagaimanapun, salinan majalah dengan CD diperlukan untuk dihantar ke Perisian imyPass.

- TEMPOH & PENAMATAN

Lesen ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan. Apabila ditamatkan, anda boleh menamatkannya pada bila-bila masa dengan memusnahkan Perisian, bersama-sama dengan semua salinannya. Lesen akan ditamatkan secara automatik jika anda gagal mematuhi mana-mana had, syarat atau kewajipan yang dinyatakan di sini.

PENAFIAN WARANTI

imyPass secara eksplisit menafikan sebarang waranti untuk Perisian. Perisian dan sebarang dokumentasi berkaitan disediakan "seadanya" tanpa apa-apa jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, waranti atau kebolehdagangan tersirat, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran. Keseluruhan risiko yang timbul daripada penggunaan atau prestasi Perisian kekal dengan anda.

KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini ditentukan sebagai tidak sah atau terbatal oleh statut atau keputusan kehakiman, baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa seolah-olah peruntukan tersebut bukan sebahagian.

PELBAGAI

1. imyPass tidak membenarkan anda menggunakan Perisian kami untuk melakukan apa sahaja yang melanggar undang-undang tempatan. Jika anda menggunakan Perisian kami untuk melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang, akibatnya adalah atas tanggungjawab anda sendiri. Jika anda tidak bersetuju dengan item ini, sila jangan pasang dan/atau gunakan SoftwareT.

2. Tafsiran terakhir diserahkan kepada budi bicara kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai EULA ini, atau jika anda ingin menghubungi imyPass untuk sebarang sebab, sila tulis kepada support@imypass.com.

HAD LIABILITI

Dalam apa jua keadaan, imyPass atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan (termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, atau apa-apa kerugian kewangan lain) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk gunakan produk imyPass ini, walaupun imyPass telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.