Navigasi

Terma & Syarat

Kemas kini terakhir: 29 April 2022

Apabila anda mendapat akses ke laman web ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web imyPass.

hak cipta

imyPass memiliki hak cipta semua bahan, termasuk perisian, teks, grafik, logo, bunyi, video, dsb. Semua bahan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa dan tidak disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan dan dihantar dalam sebarang bentuk atau dalam apa jua bentuk. media atau dengan sebarang cara untuk tujuan komersial tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada imyPass. Anda tidak boleh mengubah atau mengalih keluar sebarang hak cipta atau notis lain daripada salinan kandungan.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan dan menanggung rugi imyPass, ahli gabungannya dan pegawai, pengarah, ejen dan pekerja mereka tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan pengguna anda kandungan, penggunaan Tapak, atau pelanggaran mana-mana syarat ini. Jika anda menentang mana-mana syarat dan melakukan apa-apa yang membahayakan, imyPass dan kepentingan ahlinya, anda perlu menanggung rugi semua kerugian yang dijana termasuk ganti rugi, kos, yuran peguam, dsb.

Tanda dagangan

Tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan ("Tanda") yang dipaparkan di Tapak ini adalah dilindungi undang-undang dan ia adalah hak milik imyPass. Tiada sesiapa dibenarkan menggunakan Markah tanpa kebenaran bertulis daripada imyPass. Jika Markah disalahgunakan atau dilanggar, kami mempunyai hak untuk menggunakan undang-undang untuk melindungi hak kami.

Penafian

Walaupun kami cuba memberikan maklumat yang tepat, lengkap dan mencukupi, kami masih tidak boleh berjanji. imyPass mencadangkan anda mengetahui semua risiko sebelum memuat turun perisian, imej, video, dll. Ia harus bertanggungjawab terhadap jangkitan sistem komputer dan kehilangan data.