Πλοήγηση

iCloud Locked iPad Guide - Solutions & Complete Tutorial to Follow

Discovering the activation of iCloud locked iPad can be frustrating, leaving you unable to access its features and functionalities. This dilemma often arises when the device is associated with an iCloud account you need access to, typically due to forgetfulness or purchasing a used device without proper disassociation. Yet a solution has been sprouting out as three methods are available to regain access to your iPad without needing its original password. Whether you're seeking a password-free fix, utilizing your Apple ID, or employing iCloud DNS bypass, we've got you covered.

iCloud Locked iPad

Part 1. Solve the iCloud Locked iPad - Fix It Without Password on the Computer

By utilizing imyPass iPassBye, users can regain control over their devices swiftly and effectively. The software streamlines the process, providing clear instructions and guidance throughout. Additionally, it offers solutions for various activation problems, ensuring compatibility with different iOS devices and scenarios. Overall, it stands out as a reliable and efficient solution for removing the iCloud lock on iPads, allowing users to unlock their devices and resume full functionality quickly.

Βήμα 1

Begin by downloading and installing imyPass iPassBye's latest version on your computer. Launch the application to kickstart the unlocking process.

Βήμα 2

Link your iPad to the computer where imyPass iPassBye is installed. If prompted, establish trust by selecting Εμπιστευτείτε αυτόν τον υπολογιστή στη συσκευή σας.

Connect iOS to PC
Βήμα 3

Pay attention to any cautionary messages provided by the application. When prepared, initiate the verification process by clicking Αρχή.

Διαδικασία επιβεβαίωσης

Σημείωση:

Make sure to jailbreak your iOS device before using imyPass iPassBye. Refer to the app's Οδηγός Jailbreak για iOS for guidance before proceeding.

Βήμα 4

Verify your device details and hit Ξεκινήστε την ενεργοποίηση παράκαμψης within the app. Allow the bypass to run its course patiently until completion.

Ξεκινήστε την παράκαμψη της ενεργοποίησης

Part 2. How to Remove iCloud Locked on iPad Using Apple ID

Dealing with an iCloud-locked iPad can be a frustrating experience, but with the proper steps, you can regain access to your device. In this section, we'll guide you through using your Apple ID to remove the iCloud lock, providing you with a straightforward iPad iCloud lock removal solution to restore full functionality.

Βήμα 1

Open your browser and navigate to www.icloud.com/find.

Navigate iCloud.com Find
Βήμα 2

Sign in using your Apple ID and input the password of your account used on your iPad.

Βήμα 3

Choose the iPad device you wish to remove from the iCloud and click on Κατάργηση από τον λογαριασμό να προχωρήσει.

Part 3. Use iCloud DNS Bypass for iPad iCloud Lock Removal

Utilizing iCloud DNS bypass offers an effective method to bypass the activation lock and regain control of your device. In this segment, we'll take you through the steps of using DNS settings to bypass the iPad 2 iCloud activation lock screen, allowing you to set up your iPad and use it as desired.

Βήμα 1

Ανοιξε Ρυθμίσεις και πλοηγηθείτε σε Γενικός. Πατήστε Γλώσσα και Περιοχή to select your preferred language and country/region of the device.

Βήμα 2

Go back to Ρυθμίσεις and access WiFi. Locate the i button next to the network name if prompted to connect to a network. Tap on the network and choose Forget this network to disconnect from it.

DNS Bypass IP
Βήμα 3

Tap the i button again and input a DNS server IP address to bypass the iCloud activation link; use the appropriate DNS server based on location. Here are the DNS:

◆ ΗΠΑ: 104.154.51.7

◆ Νότια Αμερική: 35.199.88.219

◆ Ευρώπη: 104.155.28.90

◆ Ασία: 104.155.220.58

◆ Αυστραλία και Ωκεανία: 35.189.47.23

◆ Άλλες ήπειροι: 78.100.17.60

Βήμα 4

Return to the previous screen, turn the WiFi on, and reconnect your device. Tap Next Page και μετά Πίσω to access the iCloud bypass screen, and you can now proceed to set up your apps and use your device as desired.

DNS Final

Συχνές ερωτήσεις.

 • Can I jailbreak a locked iPad?

  Jailbreaking a locked iPad can be challenging and is not recommended. In some cases, it may be possible to jailbreak a locked iPad, but it can void your warranty and cause further complications. It's best to explore other methods for unlocking your device.

 • Is it illegal to unlock an iPad?

  The legality of unlocking an iPad depends on various factors, including your location and the circumstances surrounding the lock. Generally, unlocking your own iPad for personal use is not illegal. However, unlocking a device you do not own or unlocking it to bypass security measures for illegal activities could be considered unlawful.

 • Can you wipe an iPad without an Apple ID or passcode?

  If you cannot access your iPad due to a forgotten Apple ID or passcode, wiping the device can be challenging. However, you may be able to erase the iPad using iCloud's Find My feature if the device is linked to the internet and linked to your iCloud account. Alternatively, you can contact Apple Support for assistance with account recovery options.

 • How do I know if my iPad is iCloud-locked?

  If your iPad displays an activation lock screen asking for the Apple ID and password associated with the device, it is iCloud-locked. Additionally, it may be locked if you cannot access certain features or set up the device without entering iCloud credentials.

 • Will bypassing the iCloud activation lock erase my data?

  Bypassing the iCloud activation lock does not erase your data. However, it's important to note that specific methods, like restoring the device using iTunes or third-party tools, may result in data loss. Always proceed with caution and ensure you have backups of your important data.

συμπέρασμα

If you ever bought an iPad that is iCloud-locked, you wouldn't need to worry about encountering it since we have all the solutions you can use to unlock it. You can regain control over your iPad and restore its functionality through the methods outlined in this guide, including utilizing imyPass iPassBye, leveraging your Apple ID, or employing iCloud DNS bypass. Remember, it's essential to proceed cautiously and ensure you understand the implications of each method before proceeding. If you have any questions or concerns, please contact Apple Support for further assistance.

If you ever have an iCloud-locked iPad, rest assured that you now have the knowledge and tools to tackle the issue head-on. Unlocking your device is within reach, and with persistence and the right approach, you'll soon be back to enjoying all the features and capabilities your iPad offers.

Πένυ Γουόρεν
Πένυ Γουόρεν

Η Penny Warren, ανώτερη συντάκτρια του imyPass, ειδικεύεται στο λογισμικό MS Office. Μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά σεμινάρια και λύσεις λογισμικού MS Office από τις αναρτήσεις της.

Hot Solutions

iPassBye

iPassBye

Παράκαμψη του κλειδώματος ενεργοποίησης iCloud

ΔΩΡΕΑΝ Λήψη ΔΩΡΕΑΝ Λήψη iPassBye